ระบบลงทะเบียนประมูล AUCT LIVE
เงื่อนไขและระเบียบการ Term and Conditions

ระเบียบการประมูล AUCT LIVE

        1. ผู้ที่ต้องการประมูลผ่านระบบ AUCT LIVE ต้องกรอกใบสมัครการประมูล AUCT LIVE ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
        2. การสมัครสมาชิกประมูล AUCT LIVE ท่านต้องชำระเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแนบกับใบสมัครตัวจริง โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับ ดังนี้
              - ผู้ประมูลต้อง ชำระเงินค่ามัดป้ายประมูล รายการละ 20,000 บาท (รถยนต์ และ เครื่องจักรกล การเกษตร )และรายการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์อื่นๆตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด)
              - กรณีรถจักรยานยนต์ ชำระเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท
              - รายการประมูล แบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้า มัดจำป้าย 2,000 บาท ฟรีค่าดำเนินการ
               โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนสมาชิก แบ่งเป็น
              1) บุคคลธรรมดา
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                  - สำเนาทะเบียนบ้าน
                  - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
              2) นิติบุคคล
                  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - หนังสือมอบอำนาจ
              3) บุคคลต่างชาติ
                  - Passport
                  - Work Permit (ยังไม่หมดอายุ)

                  หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

        3. บริษัทจะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number), รหัสผ่าน (Password), หมายเลขป้ายที่ใช้ในการประมูล และวงเงินในการประมูลให้แก่ท่านทางอีเมล์ หมายเลขสมาชิก (Member Number) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ท่านต้องรักษาหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ท่านรับรองว่าจะไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นทำการประมูลแทนท่าน
        4. ท่านรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
        5. ท่านรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิการประมูล
        6. หลังจากสมัครเป็นสมาชิกของการประมูล AUCT LIVE แล้ว ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีและท่านจะได้รับเงินค่าสมาชิกคืนภายใน 1 วันทำการ
        7. รถที่นำออกประมูลขายเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความพึงพอใจของผู้ประมูลซื้อ หากรถคันใดระบุว่าขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ บริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่ได้ระบุว่า "ไม่รับผิดชอบการโอนฯ" แต่ไม่สามารถโอนได้ โดยคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานกรมการขนส่งเท่านั้น
        8. รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิกกรมธรรม์และ พ.ร.บ. ประกันภัยฯ แล้ว
        9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        10. การประมูล AUCT LIVE สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ
              10.1 การประมูลแบบปกติ ผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
              10.2 การประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ซึ่งผู้ประมูลจะตั้งราคาประมูลสูงสุดไว้ล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยท่านต้องตั้งราคาก่อนที่จะเริ่มประมูลในรายการนั้น
        11. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูล AUCT LIVE ของบริษัทขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
        12. การประมูลเริ่มจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน และปรับขึ้นครั้งละ 10,000 บาท สำหรับราคาเสนอซื้อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ในส่วนของประเภทแบรนด์เนมและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไม่เกิน 10,000 บาท ปรับขึ้นครั้งละ 200 บาท สินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป ปรับขึ้นครั้งละ 500 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล
        13. การประมูลที่ไม่มีราคากลาง ผู้ประมูลทาง AUCT LIVE ไม่มีสิทธิ์เสนอราคาเปิดประมูล และหากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าราคาอนุมัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ขายรถคันดังกล่าว
        14. ผู้ประมูลได้ จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการประมูลต่อคัน ดังนี้
              14.1 ค่าดำเนินการ
                - รถ 4 ล้อ 10,700 บาท/ รถ 6 ล้อ 12,840 บาท/ รถ 10 ล้อ 16,050 บาท/ รถจักรยานยนต์ 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
                - สินค้าแบรนด์เนม/เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีค่าดำเนินการ
                - อสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด
              14.2 ค่าธรรมเนียมการประมูล AUCT LIVE ฟรี !!
              14.3 ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
        15. หากมีการเสนอราคาเท่ากันสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลที่ลานประมูลและประมูลทาง e-Auction บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาทางลานประมูลเป็นผู้ประมูลได้
        16. กรณีที่มีการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ ซึ่งถ้าราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูลในลานไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคา (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) นั้นชนะการประมูล แต่ถ้าราคาในการประมูลในวันที่มีการประมูลจริงสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้ (Proxy Bid) ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในวันที่ประมูลจริงชนะการประมูล
        17. เมื่อท่านประมูลรถได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ทันที และส่งอีเมล์สรุปผลการประมูลของท่าน ให้กับท่านภายในวันที่ประมูล หรือท่านสามารถทราบผลการประมูลของท่านได้จากทางหน้าจอในระบบ ทั้งในขณะประมูลและหลังการประมูลได้
        18. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าปรับ ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (ถ้ามี) และภาษีรถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
        19. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หากมีเหตุผลอันสมควร โดยคิดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนสัญญา ดังนี้ รถราคาเกิน 10,000 บาทขึ้นไป คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 30% ของราคาจบการประมูล ส่วนราคารถต่ำกว่า 10,000 บาท คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 3,000 บาทต่อคัน
        20. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคารถยนต์ ค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล แต่ในส่วนประมูลสินค้าแบรนด์เนม ผู้ประมูลต้องจ่ายเงินครบ 100% เมื่อประมูลสินค้าได้ หลังจบการประมูล โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
              - ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 060-3-020-47-5 สาขา ถนนรัชดาภิเษก
              - ธนาคารธนชาต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 017-3-000-19-1 สาขา โรงพยาบาลลาดพร้าว
              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 301-0-003-25-5 สาขา เทียมร่วมมิตร
        21. หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินตามข้อ 20. ยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจำนวน 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ จากเงินลงทะเบียนมัดจำป้าย ในส่วนรายการประมูลสินค้าแบรนด์เนม บริษัทจะทำการริบเงิน มัดจำป้าย 100% หากไม่ชำระเงิน ณ วันจบประมูล
        22. ผู้ประมูลได้ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนแล้ว โปรดนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่ง ประจำจังหวัดของท่านภายใน 90 วัน มิฉะนั้นขนส่งอาจระงับหรือยกเลิกการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการภายหลังได้
        23. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกการประมูล AUCT LIVE เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
              23.1 สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นสมาชิก
              23.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล AUCTION LIVE PRO
              23.3 สมาชิกผิดนัดไม่ชำระราคารถภายในเวลาที่กำหนด
              23.4 สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อความสามารถในการชำระราคารถ
              23.5 สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์
              23.6 สมาชิกเสียชีวิตหรือสาบสูญ
              23.7 สมาชิกตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
              23.8 สมาชิกขาดการติดต่อหรือบริษัทฯไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

              หมายเหตุ กรณีบริษัทเป็นผู้บอกเลิกการเป็นสมาชิก บริษัทจะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อบริษัทหักจากค่าสมาชิก ส่วนที่เหลือบริษัทจะส่งคืนแก่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนสมาชิก

        24. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ที่ทำงาน, อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
        25. ท่านสามารถขอใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้
              25.1 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
              25.2 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
              25.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
              25.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
              25.5 สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
              25.6 สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้
              25.7 สิทธิในการขอคัดค้าน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเมื่อใดก็ได้
        ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ผ่าน https://zfrmz.com/ov0cINjgoeBYb0hFuRK6

*** มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ***
ปรับปรุงวันที่ 22/11/2564