ระบบลงทะเบียนประมูล E-AUCTION
เงื่อนไขและระเบียบการ Term and Conditions

ระเบียบการประมูล AUCTION LIVE PRO

        1. ผู้ที่ต้องการประมูลผ่านระบบ AUCTION LIVE PRO ต้องกรอกใบสมัครการประมูล AUCTION LIVE PRO ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
        2. การสมัครสมาชิกประมูล AUCTION LIVE PRO ท่านต้องชำระเงินค่าสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาแนบกับใบสมัครตัวจริง โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับ ดังนี้
              - ผู้ประมูลต้อง ชำระเงินค่ามัดป้ายประมูล รายการละ 20,000 บาท (รถยนต์ และ เครื่องจักรกล การเกษตร )และรายการอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์อื่นๆตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด)
              - กรณีรถจักรยานยนต์ ชำระเงินค่ามัดจำ 5,000 บาท
              - รายการประมูล แบรนด์เนม และเครื่องใช้ไฟฟ้า มัดจำป้าย 2,000 บาท ฟรีค่าดำเนินการ
               โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนสมาชิก แบ่งเป็น
              1) บุคคลธรรมดา
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                  - สำเนาทะเบียนบ้าน
                  - หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
              2) นิติบุคคล
                  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน
                  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
                  - หนังสือมอบอำนาจ
              3) บุคคลต่างชาติ
                  - Passport
                  - Work Permit (ยังไม่หมดอายุ)

                  หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

        3. บริษัทจะส่งมอบหมายเลขสมาชิก (Member Number), รหัสผ่าน (Password), หมายเลขป้ายที่ใช้ในการประมูล และวงเงินในการประมูลให้แก่ท่านทางอีเมล์ หมายเลขสมาชิก (Member Number) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง ท่านต้องรักษาหมายเลขสมาชิก (Member Number) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ท่านรับรองว่าจะไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นทำการประมูลแทนท่าน
        4. ท่านรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
        5. ท่านรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิการประมูล
        6. หลังจากสมัครเป็นสมาชิกของการประมูล AUCTION LIVE PRO แล้ว ท่านมีสิทธิขอยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทันทีและท่านจะได้รับเงินค่าสมาชิกคืนภายใน 1 วันทำการ
        7. รถที่นำออกประมูลขายเป็นสินค้าใช้แล้ว คุณภาพอาจไม่สมบูรณ์ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความพึงพอใจของผู้ประมูลซื้อ หากรถคันใดระบุว่าขายตามสภาพไม่รับผิดชอบการโอนฯ บริษัทไม่รับเปลี่ยนหรือรับคืนใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทไม่ได้ระบุว่า "ไม่รับผิดชอบการโอนฯ" แต่ไม่สามารถโอนได้ โดยคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานกรมการขนส่งเท่านั้น
        8. รถที่เข้าประมูลทุกคันมีการยกเลิกกรมธรรม์และ พ.ร.บ. ประกันภัยฯ แล้ว
        9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
        10. การประมูล AUCTION LIVE PRO สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ
              10.1 การประมูลแบบปกติ ผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง
              10.2 การประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ซึ่งผู้ประมูลจะตั้งราคาประมูลสูงสุดไว้ล่วงหน้าก่อนการประมูลจริงจะเริ่มขึ้น โดยท่านต้องตั้งราคาก่อนที่จะประมูลในรายการนั้น
        11. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูล AUCTION LIVE PRO ของบริษัทขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น
        12. การประมูลเริ่มจากราคากลาง หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย โฆษกจะปรับราคาขึ้นครั้งละ 2,000 บาท กรณีที่ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน และปรับขึ้นครั้งละ 10,000 บาท สำหรับราคาเสนอซื้อตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ในส่วนของประเภทแบรนด์เนมและเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไม่เกิน 10,000 บาท ปรับขึ้นครั้งละ 200 บาท สินค้าราคา 10,000 บาทขึ้นไป ปรับขึ้นครั้งละ 500 บาท ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล
        13. การประมูลที่ไม่มีราคากลาง ผู้ประมูลทาง AUCTION LIVE PRO ไม่มีสิทธิ์เสนอราคาเปิดประมูล และหากราคาเสนอซื้อต่ำกว่าราคาอนุมัติ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่ขายรถคันดังกล่าว
        14. ผู้ประมูลได้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการประมูลต่อคัน ดังนี้
              14.1 ค่าดำเนินการ 9,630 บาท /รถ6 ล้อ 10,700บาท/ รถ 10 ล้อ 16,050 บาท/ รถจักรยานยนต์ 1,605 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และรายการแบรนด์เนม/เครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีค่าดำเนินการ. ในส่วนรายการอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์ อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด
              14.2 ค่าธรรมเนียมการประมูล AUCTION LIVE PRO ฟรี !!
              14.3 ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
        15. หากมีการเสนอราคาเท่ากันสำหรับผู้เข้าร่วมประมูลที่ลานประมูลและประมูลทาง e-Auction บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาทางลานประมูลเป็นผู้ประมูลได้
        16. กรณีที่มีการประมูลทางอินเตอร์เน็ตแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ระบบจะดำเนินการเพิ่มราคาประมูลไปตามราคาที่เพิ่มขึ้น จนถึงราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ ซึ่งถ้าราคาสูงสุดของการประมูลในวันที่มีการประมูลในลานไม่ถึงราคาที่ทางผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคา (Proxy Bid) ได้ตั้งไว้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้า (Proxy Bid) นั้นชนะการประมูล แต่ถ้าราคาในการประมูลในวันที่มีการประมูลจริงสูงกว่าราคาสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมประมูลแบบเสนอราคาล่วงหน้าตั้งไว้ (Proxy Bid) ให้ถือว่าผู้เข้าร่วมการประมูลที่ให้ราคาสูงสุดในวันที่ประมูลจริงชนะการประมูล
        17. เมื่อท่านประมูลรถได้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์ทันที และส่งอีเมล์สรุปผลการประมูลของท่าน ให้กับท่านภายในวันที่ประมูล หรือท่านสามารถทราบผลการประมูลของท่านได้จากทางหน้าจอในระบบ ทั้งในขณะประมูลและหลังการประมูลได้
        18. ผู้ประมูลได้จะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าปรับ ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ (กรณีรถที่ประมูลได้มีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้) และเงินเพิ่มภาษีนิติบุคคล (ถ้ามี) และภาษีรถประมูลแบบนิติบุคคลที่โอนไม่เกิน 2 ต่อ (ถ้ามี) รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนโอนและการรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์
        19. ผู้ชนะการประมูลมีความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อ บริษัทฯ จะเปลี่ยนให้หากมีเหตุผลอันสมควร โดยคิดค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนสัญญา ดังนี้ รถราคาเกิน 10,000 บาทขึ้นไป คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 30% ของราคาจบการประมูล ส่วนราคารถต่ำกว่า 10,000 บาท คิดค่าเปลี่ยนสัญญา 3,000 บาทต่อคัน
        20. ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคารถยนต์ ค่าดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าโอน ค่าภาษี ค่าขนย้าย (ถ้ามี) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูล แต่ในส่วนประมูลสินค้าแบรนด์เนม ผู้ประมูลต้องจ่ายเงินครบ 100% เมื่อประมูลสินค้าได้ หลังจบการประมูล โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
              - ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 060-3-020-47-5 สาขา ถนนรัชดาภิเษก
              - ธนาคารธนชาต ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 017-3-000-19-1 สาขา โรงพยาบาลลาดพร้าว
              - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 301-0-003-25-5 สาขา เทียมร่วมมิตร
        21. หากผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินตามข้อ 20. ยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจำนวน 10% ของราคารถยนต์ที่ประมูลได้ จากเงินลงทะเบียนมัดจำป้ายและรายการประมูลสินค้าแบรนด์เนม บริษัทจะทำการริบเงิน มัดจำป้าย 100% หากไม่ชำระเงิน ณ วันจบประมูล
        22. ผู้ประมูลได้ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนแล้ว โปรดนำรถไปโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานขนส่ง ประจำจังหวัดของท่านภายใน 90 วัน มิฉะนั้นขนส่งอาจระงับหรือยกเลิกการจดทะเบียนรถคันดังกล่าวได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดำเนินการภายหลังได้
        23. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกการประมูล AUCTION LIVE PRO เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
              23.1 สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเป็นสมาชิก
              23.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล AUCTION LIVE PRO
              23.3 สมาชิกผิดนัดไม่ชำระราคารถภายในเวลาที่กำหนด
              23.4 สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อความสามารถในการชำระราคารถ
              23.5 สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์
              23.6 สมาชิกเสียชีวิตหรือสาบสูญ
              23.7 สมาชิกตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
              23.8 สมาชิกขาดการติดต่อหรือบริษัทฯไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้เป็นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

              หมายเหตุ กรณีบริษัทเป็นผู้บอกเลิกการเป็นสมาชิก บริษัทจะนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สมาชิกมีต่อบริษัทหักจากค่าสมาชิก ส่วนที่เหลือบริษัทจะส่งคืนแก่สมาชิกหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนสมาชิก

        24. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ที่ทำงาน, อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที
        25. ผู้สมัครยินยอมรับข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอ โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษ เกี่ยวกับการขายทอดตลาดสินค้าของผู้จัดประมูลหรือผู้ขาย (หากท่านไม่ประสงค์รับ ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว สามารถติดต่อ 02-0336555)

*** มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ***